Jesper och Pernilla Lagergren har båda valt matstrupscancer som forskningsfält. De vänder sig till samma patientgrupp men studerar sjukdomen från två vitt skilda perspektiv.

Pernilla%20Lagergren%202010Pernilla Lagergrens forskning är inriktad på matstrupscancer ur ett livskvalitetsperspektiv.

– Jag har riktat in mig på hur patienterna påverkas och mår av behandlingen. Vi studerar vilka faktorer som kan påverka patientens livskvalitet negativt och om de går att göra något åt.

Jesper Lagergren arbetar inom sammaforskningsfält med fokus på kirurgi samt orsaker till varför man får matstrupscancer.

– Cancertypen har ökat under de senaste decennierna och man vet inte riktigt varför. Den har också väldigt dålig prognos, bara omkring tio procent botas. Behandlingen består ofta av omfattande kirurgi. Det gör att det finns många problem även efter att själva cancerbehandlingen är avslutad.

De båda forskarna har var sin forskargrupp och varsin projektekonomi men delar lokaler, sekreterare och statistiker.

– Jag kan lite om Pernillas område och hon kan lite om mitt, men vi försöker avgränsa våra områden. Även om vi är gifta och arbetar inom samma forskningsfält är vi två separata forskare med egna yrkeskarriärer, fastslår Jesper.

Det har dock hänt att de gjort gemensam sak av respektive forskningsfokus.

– Vi skrev nyligen en gemensam artikel i British Medical Journal om hur man ska ta hand om och behandla patienter med matstrupscancer. Här passade det bra eftersom Pernilla har sin vetenskapliga grund i livskvalitet, symtom och problembild efteråt, medan mitt fokus ligger på den kirurgiska behandlingen.

Går att förebygga?

Jesper%20Lagergren%202010Ett av Jespers projekt är inriktat på om det går att förebygga matstrupscancer med kirurgi mot halsbränna eller med vissa läkemedel. Den viktigaste riskfaktorn är reflux, dvs. halsbränna och sura uppstötningar.

– Frågan är om vi genom att behandla reflux kan minska risken för att de personer som lider av åkomman får matstrupscancer med tiden? Det verkar logiskt och rimligt. Men det är inte så klart som det kan synas. De resultat vi fick fram i slutet av 1990-talet visade att matstrupscancer inte går att förebygga med medicinering.

Jesper och hans forskargrupp undersöker om antireflux-kirurgi kan förebygga sjukdomen.

– Vi har bra register i Sverige där man kan hitta alla opererade och via Cancerregistret följa deras risk att utveckla cancer. Men det visade sig att patienterna, 20 år efter operationen, fortfarande hade lika hög risk för insjuknande som före operationen.

Detta är dock inget svar som Jesper är nöjd med.

– I stället för att anta att antirefluxkirurgi inte är effektivt för att förhindra matstrupscancer är det kanske antirefluxkirurgin som inte är så effektiv att motverka reflux som vi tror. För att ta reda på detta gör vi nu en fallkontrollstudie och hämtar in journaluppgifter och detaljer om patienter från arkiv över hela Sverige. Det vi studerar är om vissa riskfaktorer är mera vanligt förekommande och om kirurgin verkligen lyckades.

Preliminära resultat

Resultaten är fortfarande preliminära men de indikerar att kirurgin inte lyckades ta bort halsbrännan hos de antireflux-opererade patienter som fick matstrupscancer.

– Det är intressant. Om det stämmer, då kan vi inte använda antireflux-kirurgi i syfte att minska cancerrisken. Eller så får man operera om patienter där besvären kvarstår. Patienter som blev av med sina refluxbesvär efter operation verkar klara sig från att utveckla cancer. Men som sagt, än så länge är det bara preliminära resultat. Vi räknar med att kunna presentera resultaten i sin helhet innan årets slut.

Ett av Pernillas projekt handlar om att studera olika faktorer i matstrupscancerkirurgin som kan påverka patienternas livskvalitet efter behandlingen.

– Om patienten får komplikationer finns det en mycket större risk för nedsatt livskvalitet på kort sikt. Nu studerar vi om det även gäller på lång sikt. Preliminärt ser det ut som att om man får komplikationer efter operationen har man också sämre livskvalitet på lång sikt.

Matstrupskirurgi är ett stort ingrepp där magsäcken görs om till matstrupe. Det som påverkas är framför allt ätsituationen. Patienterna har inte längre samma reservoar för maten och det tar ofta år att komma igen.

– Som kirurg får man ofta svaret att ”allt är bra” när man träffas för återbesök. Patienterna är glada över att ha sluppit cancer och vill inte klaga över sväljningssvårigheter, till exempel. Men när de får frågan från en oberoende part så kommer det fram, säger Jesper.

Lättare återhämtning

Pernilla arbetade som kontaktsjuksköterska för cancerpatienter innan hon disputerade och är väl förtrogen med att patienter ibland behöver ett stöd vid sidan om för att kunna berätta om eventuella besvär efter en operation.

– En del av mina resultat visar hur patienter återhämtar sig efter operation. Nu vet vi vilka de vanligaste problemen är, vilket gör att läkaren kan informera patienten vid återbesök. I förlängningen kan det leda till att återhämtningsperioden blir lite lättare än vad den hade varit annars. Kanske går det också att förebygga vissa problem som är vanliga efter en matstrupsoperation.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, 2011

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner