Giuseppe Masucci och Lisa Villabona har med sin forskning kunnat visa att patienter med äggstockscancer som har en gen vanligt förekommande hos den skandinaviska befolkningen har mycket sämre prognos än patienter utan genen.

Ovarialcancer (äggstockscancer) är känd för sin dåliga prognos då den ofta upptäcks i sena kliniska stadier på grund av dess diffusa symtom. Riskfaktorerna för att utveckla ovarialcancer är inte fullständigt kända, men hög ålder, ärftlighet samt tidigare bröstcancersjukdom är tre som bekräftats förklara några av fallen. Prognosen för ovarialcancer bestäms i huvudsak av vilket kliniskt stadium patienten befinner sig vid sjukdomsupptäckt, men även av närvaro av riskfaktorer. Patienter med tidig sjukdomsupptäckt har mycket god prognos och majoriteten blir botade. För avancerade stadier är prognosen betydligt sämre, 5-års överlevnaden är ca 20%.

Då det inte finns pålitliga metoder för tidig upptäckt av ovarialcancer i de flesta patienter, är det viktigt med en korrekt prognos av sjukdomen för fortsatt planering av behandling.

HLA (Humant Leukocytantigen) är en gen vars funktion är central för immunförsvarets upptäckt av sjuka och friska celler. HLA-generna signalerar en sjukdom i cellen och aktiverar kroppens immunförsvar mot de sjuka cellerna. Det finns flera tusentals varianter av HLA-generna, så kallade alleler och dessa alleler bestäms närmare framför allt vid stamcellstransplantationer. De metoder som idag finns för allelbestämning, så kallad HLA typning, är baserade på att använda patientens blod.

Med vår forskning har vi kunnat visa att genen HLA-A2, som är en mycket vanlig allel i den skandinaviska befolkningen, är en mycket stark prognostisk markör för ovarialcancer patienter. Patienter med genen har en mycket sämre prognos jämfört med patienter utan genen. Detsamma har vi visat för prostatacancer och malignt melanom.

Dessutom har vi visat att nedsatt uttryck av genens protein, MHC klass I i tumörvävnad påverkar dessa patienters prognos negativt.
För att fullfölja våra studier har vi framställt en ny metod för HLA-typning i formalinfixerat, paraffininbäddat material. Under åren har det alstrats stora biobanker av paraffinklossar med patientmaterial som lämpat sig för retrospektiv onkologisk forskning. Tyvärr är DNA-materialet som kan utvinnas ur dessa mycket fragmenterat vilket medför begränsningar i vilka metoder som kan användas, framförallt med konventionella HLA-typningsmetoder. Därför har vi tagit fram en ny metod där vi amplifierar och sekvenserar de mest polymorfa delarna av genen som sedan alstrar tillräcklig information för att bestämma patientens HLA-typ. På detta sätt undviker vi fragmenteringsproblemet. Detta är en unik strategi som vi beskrivit och är för närvarande under bedömning för publikation.

Betydelse

Det finns en begränsad kunskap kring prognostiska faktorer av ovarial cancer, vilket gör det svårt att ta fram behandlingsstrategier för patienterna. Vår forskning har bidragit till att man med ett enkelt blodprov lättare kan förutse patientens sjukdomsprognos. Redan vid diagnostisering kan man således planera för radikalare kirurgi, sentinel node biopsi om applicerbart samt aggressivare adjuvantbehandling. Dessutom kan mekanismen bakom detta fenomen alstra en ny behandlingsmöjlighet för dessa patienter som i sena stadier svarar dåligt på nuvarande behandlingsalternativ.

Vår nya metod kan utvecklas vidare till andra gener med stor individvariation som tidigare ej varit analyserbara i arkiverat material på grund av den dåliga DNA-kvaliteten. Inte bara är den av intresse inom forskning där man ofta vill använda sig av arkiverat patientmaterial, men kan den komma att bli eftersökt i rättsmedicinska frågeställningar där man alltid efterlyser pålitliga metoder för material av sämre kvalitet.

Text: Giuseppe Masucci, 2013

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner