– Dagens sjukvård kan erbjuda patienter god hjälp för att hantera den livskris som en cancerdiagnos kan leda till.

Global-Forskare-Kristina%20Alexanderson%202011Men vården måste ha fokus även på livet efteråt, säger Kristina Alexanderson, professor i Socialförsäkring vid Karolinska Institutet.

I dag botas 88 procent av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer. Men många lider av kvarstående biverkningar av sjukdom och behandling.

– Det finns ett stort behov av kunskap om kvinnornas framtida livs- och arbetssituation och om vad som påverkar den, säger Kristina Alexanderson som leder ett forskningsprojekt kring bröstcanceropererade kvinnors livssituation och återgång i arbete. Syftet är att få kunskapsunderlag för bättre behandling och bemötande av kvinnor som opererats för bröstcancer.

– Vi är intresserade av hur det går för kvinnorna och vilka vägar det finns till det vanliga livet efter operationen. Det ser väldigt olika ut beroende på hur allvarlig sjukdomen är och vilken typ av behandling som ges.

Sjukskrivning är en mycket vanlig åtgärd inom cancersjukvård. Studien kommer bl.a. att ge kunskap om effekter av sjukskrivning, om faktorer som påverkar återgång i arbete och om livskvalitet.

– Det finns mycket tyckande och många hypoteser om vad som är bäst att göra när man har bröstcancer. Vi vill ta reda på hur det verkligen ser ut. Därför följer vi kvinnorna noga, från operation och framåt.

Unik studie

Den unika studien omfattar 749 kvinnor som opererats för bröstcancer och behandlats vid onkologkliniker i Stockholm. Samtliga kvinnor följs under två år. Data samlas in via upprepade enkäter, medicinska journaler, register och fokusgruppintervjuer.
I höst ska merparten av datainsamlingen vara klar. Då börjar arbetet med att sammanställa all information. Resultaten ska sedan ligga till grund för insatser som ska förbättra vården av bröstcanceropererade kvinnor vad gäller t ex bemötande, information, sjukskrivning och kontakter med Försäkringskassa och arbetsgivare.

– Om fem år tror jag att vi kommer att ha betydligt bättre kunskap kring arbete, sjukskrivning och dess påverkan på kvinnornas hälsa och livskvalitet än vad vi har i dag. Min förhoppning är att vårt arbete ska förbättra vården för bröstcanceropererade kvinnor. På sikt ska resultaten även kunna användas för att förbättra vården för patienter med andra cancersjukdomar.

Text: Anette Bodinger, Årsredovisning 2011

Stöd livsviktig cancerforskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner