Docent Peter Wersäll och professor Rolf Lewensohn, initiativtagare till ett kvalitetsregister med inriktning på stereotaktisk radioterapi.

De stora datamängdernas tidNu börjar en ny era – de stora datamängdernas tid

– Ett kvalitetsregister för stereotaktisk radioterapi innebär inte bara att forskningen kan drivas framåt. Det skapar också en viktig, ny grund för att behålla svensk strålterapiforskning i den internationella frontlinjen, säger Peter Wersäll, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.

Sverige har en lång tradition av stereotaktisk strålbehandling av tumörer i centrala nervsystemet. Under årens lopp har forskare på Radiumhemmet utvecklat metoden till att omfatta även tumörer i kroppen. Behandlingen är numera spridd över hela världen och stereotaktisk strålterapi är ett ämne som ofta ligger högt upp på de internationella strålkonferensernas agenda.
– 3 000 behandlade patienter, bara i Sverige, innebär att vi sitter på en kunskapsskatt som kan komma forskningen och därmed patienterna till stor nytta, säger Peter Wersäll, överläkare och docent vid Karolinska Institutet. Han är tillsammans med professor Rolf Lewensohn initiativtagare till uppbyggnaden av ett kvalitetsregister med inriktning på stereotaktisk radioterapi. Problemet med den sparade patientinformationen är att den inte är lätt tillgänglig för forskning utan utspridd på flera källor. Informationen finns att hitta i journalhandlingar, gamla dosplaneringssystem och pärmar.
– Den är milt uttryckt svåråtkomlig och inte sökbar överhuvudtaget. Vårt projekt handlar om att bygga upp ett övergripande kvalitetsregister där all patientdata tas till vara och insamlas direkt från våra patientjournalsystem.Ett sådant register kan, förutom att ge ny kunskap kring studerade patienter, utgöra en viktig ny grund för att behålla svensk strålterapiforskning i den internationella
frontlinjen, säger Peter Wersäll.

Viktig förutsättning

Kvalitetsregistret är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla metoden.
– Stereotaktisk strålbehandling är fortfarande under ett starkt utvecklingsskede. Dessa höga fraktionsdoser medför en helt ny radiobiologi med helt nya reaktioner i vävnaden. Det är reaktioner som vi i dag vet ganska lite om. Därför är det extra viktigt att kunna följa patienterna och ta reda på utfall. En sökbar databas är en förutsättning för det arbetet, säger Rolf Lewensohn.
Tillsammans driver de båda forskarna den nordiska SBRT-gruppen som består av 13 strålforskningscentra i Sverige, Norge och Danmark.
– Målet är att databasen ska tjäna som en mall för andra databaser, både lokalt här på Radiumhemmet och för de andra deltagarna i nätverket. Vår ambition är att på sikt skapa ett nordiskt register för alla SBRT-behandlade patienter inom nätverket. Framtiden inom detta område kommer att vara de stora datamängdernas tid.Vi inleder den eran nu, säger Peter Wersäll.

Biomarkörer

Forskningen kring effekterna av metoden pågår parallellt med uppbyggnaden av kvalitetsregistret. Ett nytt steg i utvecklingen är att kombinera stereotaktisk strålbehandling
med läkemedel.
– Vi vet redan nu att vi inom de närmaste åren kommer att få en rad nya målsökande läkemedel som ska slå ut cancer. För att fungera till fullo behövs markörer som visar vilken terapi som är rätt för vilken patient. Ett av våra projekt handlar därför om att hitta biomarkörer som ska visa oss om en viss patient har nytta av en behandling eller inte, berättar Lewensohn.
Ett annat forskningsspår handlar om patienter som redan behandlats med läkemedel enbart.
– När det gäller solida tumörer har man oftast uppnått en fin effekt. Men det är få cytostatikabehandlingar som ger patienten ett totalt försvinnande av tumören, det vi kallar för komplett remission. I den situationen kan stereotaktisk strålterapi komma in som en extra möjlighet till att slå ut de kvarvarande metastaserna. Kombinationsbehandlingen är ett genombrott inom cancerterapin som rönt stor internationell uppmärksamhet.
– Vi tror och hoppas på att vi kan åstadkomma en komplett remission, att göra patienter helt fria från cancer. För att påstå det behöver vi vederlägga resultaten och det är här kvalitetsregistret kommer in i processen att skapa nya koncept för prospektiva kliniska studier. Därför är vi mycket glada över uppbyggnadsstödet från Radiumhemmets Forskningsfonder. Registret är ett nödvändigt
verktyg för att vi ska kunna driva forskningen framåt. Målet är att på sikt kunna skräddarsy kombinationsbehandlingar och bidra till ett långt liv för cancerpatienter, oavsett cancerform.

Fakta

Stereotaktisk strålterapi, SBRT, är en metod med vilken högre stråldoser per fraktion kan ges till patienter under kortare tid och med bättre precision.SBRT har initialt främst använts för patienter med primär lungcancer som av medicinska skäl inte anses klara kirurgi, men används nu inom många diagnosgrupper även för behandling av patienter med begränsad metastaserande sjukdom. Metoden har uppfunnits vid Radiumhemmet, men börjar nu få genomslag i stora delar av världen. De kliniska resultaten är lovande och SBRT anses ha revolutionerat strålterapin.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2013

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner