Alla ansökningar ställs till Radiumhemmets Forskningsfonder

Allmänna anvisningar som utskriftsvänlig pdf

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är den 1 september 2021 kl. 24.00

Vilken typ av forskning stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder?

Styrelserna har i april 2015 beslutat att följande principer ska gälla vid bedömning av ansökan:

Prioritet ska ges till klinisk patientnära cancerforskning, företrädesvis som genomförs inom Stockholms Läns Landsting (SLL) och som bidrar till utveckling av Personalised Cancer Medicine (individualiserad cancerbehandling).

Vid bedömning av ansökan beaktas i övrigt särskilt följande:

  • Är projektet väl sammanhållet?
  • Är projektbudget och totalbudget tydligt redovisad?
  • Sökandes kompetens och produktivitet

En forskare som ingår i en forskningsgrupp och som söker anslag för en del av den forskningsgruppens projekt (till exempel för att etablera självständighet), eller närliggande projekt, ska till ansökan bifoga ett brev från forskningsgruppens ledare/huvudkvinna/huvudman. Brevet ska kort beskriva hur den nya ansökans projekt skiljer sig från huvudgruppens projekt. Brevet ska bifogas ansökan under Övriga bilagor.

Ett projektanslag per huvudsökande är praxis. Har huvudsökande ett pågående projektanslag är man inte behörig att söka för annat än fortsättningsanslag.

Sammanfattning av forskningsprogrammet

Sammanfattning av forskningsprogrammet är obligatorisk uppgift.
Utrymmet är maximerat till 3 000 tecken inkl. blanksteg.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska på ett stringent sätt ge all relevant information om projektet inkluderande bakgrund, specifik målsättning, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse och nyhetsvärde samt litteraturreferenser.

Forskargruppen bör sträva efter att inlämna en väl sammanhållen projektansökan (1 ansökan/projekt och huvudsökande)

Forskningsprogrammets längd bör maximeras till 8 sidor (enkelt radavstånd) inklusive referenser, exklusive tabeller och figurer.

Till forskningsprogrammet kan som elektroniska bilagor fogas ytterligare information i form av studieprotokoll, kopior av manuskript etc. (dock max 5 st).

Klinisk relevans

Redovisa varför projektet är kliniskt relevant och patientnära och varför projektet kan förväntas leda till förbättrad och individualiserad behandling för patienter med cancer. Sökanden bör redovisa hur forskningsresultaten kan integreras i utvecklingen av Personalised Cancer Medicine. Sammanfatta med högst 1 000 tecken inkl blanksteg.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning ska skrivas så att den kan publiceras i årsredovisningen, på hemsidan etc. och förstås av lekmän. Sammanfattningen får omfatta högst 2 000 tecken inkl. blanksteg.

Forskargruppens sammansättning

Ange namn, befattning och institution på alla personer som är involverade i sökt och närliggande projekt. Ange om möjligt grad av engagemang i projektet (i % av arbetstid).

Huvudsökandens CV (max 2 sidor) är obligatoriskt och ska fogas till ansökningen under bilagor.

Specifikation av sökta medel

Under rubriken personal ska namn på eventuellt tidigare anställd personal anges, liksom på person som föreslås för den sökta befattningen. Lön ska beräknas enligt statliga normer samt inkludera semesterlönetillägg och lönekostnadspålägg, f n 50 %. Huvudsökanden har ekonomiskt och arbetsmiljömässigt ansvar för anställd personal. Om personal sägs upp av andra skäl än arbetsbrist, tas avgångsvederlag från forskarens anslag.

Fonderna beviljar inte personliga anslag till forskarna själva eller medsökande; ej heller ersättning till forskare för förlorade löneförmåner.

Apparatur

Om medel för dyrbar apparatur äskas, ska en redovisning i vad mån likvärdig apparatur finns inom angränsande institutioner anges, liksom i vad mån sambruk kan ske.
I förekommande fall ska en förteckning över andra institutioner och forskargrupper som ska nyttja apparaturen bifogas. Offert ska biläggas.

OBS! Beviljad apparatur är ej personlig. Den tillhör arbetsplatsen och ska inventarieföras där.

Apparaturen får ej flyttas utan nämndens medgivande.

Beviljad utrustning som blir stulen ersätts i regel ej av fonderna. Det åligger anslagstagaren att tillse att godkänd låsning av apparatur och arbetslokaler sker.

Driftskostnader

Ju bättre beräkningsgrunder som redovisas vid specifikationen av driftskostnaderna, desto större blir möjligheten att äskanden bifalls av styrelsen.

Totalbudget

Här redovisas samtliga forskningsanslag som den huvudsökande sökt eller erhållit de tre senaste åren oberoende av om de berör det aktuella projektet eller ej. Även FoUU-medel samt externa källor den sökande förfogar över ska anges. Här ska dock ej redovisas reseanslag, gästforskarbidrag eller forskarstipendier.
Även medsökandes budget, för anslag där hon/han är huvudsökande, ska anges.

Ofullständig totalbudget kan försvåra bedömning av ansökan.

Publikationslista (enbart nya ansökningar)

Första gången du söker forskningsanslag ska en publikationslista bifogas din ansökan.
Den ska innefatta de senaste fem årens publikationer där alla författares namn i korrekt ordning framgår.

Vid fortsättningsanslag eller tidigare beviljade anslag ska en publikationslista bifogas den vetenskapliga rapporten enligt nedan.

Vetenskaplig rapport

Vetenskaplig rapport ska avges vid fortsättningsanslag men även vid ansökan om nytt projekt om du erhållit forskningsmedel från Cancerföreningen respektive Jubileumsfonden tidigare. Om föregående anslagsperiod var kortare än tre år, kan rapporten omfatta de senaste tre åren.

Den vetenskapliga rapporten tillmätes mycket stort värde vid bedömning av fortsättningsanslag.

Förteckna de arbeten som publicerats sedan föregående ansökningstillfälle, liksom de arbeten som befinner sig under tryckning eller i form av preliminära manuskript; dock ska högst 5 manuskript biläggas i elektronisk form.

Du som inte tidigare har beviljats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder ska ej avge vetenskaplig rapport.

Rekommenderat anslag

Vid rekommenderat anslag ska ingen registrering göras för det/de rekommenderade året/åren.

Beviljning sker automatiskt. Endast om forskaren ej önskar utnyttja anslaget ska kansliet meddelas.

Allmänna anvisningar som utskriftsvänlig pdf

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”