Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond är systerorganisationer och äldst av de fonder och föreningar som stöder cancerforskningen i Sverige.

Cancerföreningen i Stockholm

CaFCancerföreningen i Stockholm initierades av kirurgprofessorn John Berg år 1910.

John Berg insåg tidigt betydelsen av strålterapi vid behandling av cancer och startade tillsammans med dåvarande docenten, sedermera professorn, Gösta Forssell ett röntgeninstitut. För att bekosta verksamheten tog Berg och Forssell initiativ till en penninginsamling. För att sköta insamlingen och förvaltningen av de insamlade pengarna bildades Svenska Cancerföreningen, senare ombildad till Cancerföreningen i Stockholm.

De första patienterna fick sin behandling i ett källarrum på Serafimerlasarettet men senare flyttades verksamheten till ett litet privat sjukhus i en våning på Scheelegatan i Stockholm. För att ge patienterna trygghet och hemkänsla fick sjukhuset namnet Radiumhemmet. Verksamheten växte och flyttade 1916 till nya större lokaler på Fjällgatan på Södermalm och 1938 till det då nybyggda Radiumhemmet på Karolinska Sjukhuset i Solna. Fram till 1941 var Cancerföreningens främsta uppgift att svara för verksamheten vid Radiumhemmet.

Föreningens medlemmar – idag cirka 275 – är till största delen aktiva läkare och forskare. Medlemskap erhålls genom inval.

Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

GVKonung Gustaf V:s Jubileumsfond bildades 1928 i samband med att Konung Gustaf V skulle fylla 70 år.

Då togs ett initiativ till en riksinsamling bland svenska folket. Insamlingen gav 5 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar mer än 120 miljoner kronor. Det bestämdes att hälften av pengarna skulle användas som grundplåt i en fond vars ändamål skulle vara att forska om cancersjukdomarna och deras behandling och för detta bildades Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Den andra hälften av de insamlade medlen användes för att bygga tre nya sjukhus – jubileumskliniker – i Stockholm, Lund och Göteborg. Senare bidrog Jubileumsfonden även med medel till en jubileumsklinik i Umeå.

Gemensamt syfte

Fonderna har samma syfte – att stödja den patientnära cancerforskningen i Sverige. Cancerföreningen och Jubileumsfonden har tillsammans ett kapital på 1,5 miljarder kronor. Nya medel till fonderna kommer dels via avkastning på kapitalet i form av aktieutdelningar och räntor, dels via gåvor, donationer och testamenten från allmänheten. De sistnämnda är av stor betydelse eftersom en stor del av svensk cancerforskning bekostas av medel från allmänheten via fonder och föreningar. Fonderna beviljar årligen runt 40 miljoner kronor till ett brett urval av cancerforskningsprojekt.

Från sjukvård till forskning

Det nuvarande Radiumhemmet stod färdigt 1938 som ett av de första husen på Karolinska sjukhusets område. Byggandet av Radiumhemmet möjliggjordes genom betydande finansiering från Cancerföreningen och Jubileumsfonden.

I och med färdigställandet av det nya Radiumhemmet slöts ett avtal 1941 mellan Cancerföreningen och Jubileumsfonden å ena sidan och staten å den andra, där staten åtog sig att driva vårdverksamheten enligt de riktlinjer som fanns sedan tidigare. Fonderna skulle behålla forskningsverksamheten som de hade arbetat hårt med.

I samband med kommunaliseringen av Karolinska sjukhuset 1982 tog Stockholms läns landsting över driften av Radiumhemmet, och därmed även avtalet från 1941. Från att ha lagt grunden för svensk cancersjukvård har Cancerföreningen och Jubileumsfonden sålunda vuxit fram som två av de viktigaste finansiärerna av svensk cancerforskning.

 

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”