Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning och syn på sin integritet. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur informationen som vi samlar in om dig får användas, vill vi vara väldigt tydliga med vilken information vi samlar in.

Vår integritetspolicy förklarar följande:

 • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför.
 • Hur vi lagrar informationen ifråga.
 • Hur du går till väga om du vill uppdatera eller radera dina personuppgifter.

Allmänt om vem som behandlar personuppgifter

Cancerföreningen i Stockholm, org nr 815200-2583, Box 25, 171 11 Solna, e-post: info@rahfo.se samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. (Cancerföreningen i Stockholm omnämns som ”Cancerföreningen” eller ”vi” i denna policy)

Cancerföreningen är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur vi samlar in personuppgifter och hur vi behandlar dessa

För att vi ska hålla dig informerad samt för utskick av kallelser till årsmöten etc. samlar vi in följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • e-postadress

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Fonderna behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Hålla medlemsregistret uppdaterat.
 • För utskick av kallelser och annan relevant information.
 • Följa tillämplig lagstiftning.

Vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas utifrån det berättigade intresset vi har att uppfylla våra stadgeenliga åligganden att kalla medlemmarna till möte samt att hålla medlemmarna informerade om händelser som har större inverkan på Cancerföreningens organisation.

Vi behandlar även dina personuppgifter utifrån en rättslig förpliktelse att följa tillämpliga lagar och förordningar.

Informationssäkerhet och lagring av data

Vi jobbar hårt för att skydda oss mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av de personuppgifter som vi förvaltar.

Den data som vi samlar in är skyddade av specifika säkerhetsåtgärder:

 • Vår hemsida är krypterad med SSL.
 • Data rörande våra medlemmar lagras på krypterad server inom EU/EES hos vår leverantör av registret.
 • Vi granskar kontinuerligt våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data i syfte att skydda mot obehörig åtkomst.
 • Åtkomst till de personuppgifter vi behandlar är begränsad till Cancerföreningens kansli, samt till de leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna enligt avtal och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du kvarstår som medlem i Cancerföreningen. Uppgifterna tas bort om du väljer att radera dina personuppgifter eller avsluta ditt medlemskap, med undantag för om det finns rättsliga skäl för Cancerföreningen att behålla informationen.

Hur du får åtkomst och kan uppdatera eller radera dina personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt, ändra och uppdatera dina personuppgifter på ett så enkelt sätt som möjligt.  När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Du har rätt att begära:

 • Ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig. Registerutdraget kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav, i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning, som innebär att vi inte får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Om tredje part behandlar dina personuppgifter kommer vi att underrätta dem om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som du har begärt.

Du har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rättighet att invända mot denna. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Åtkomst, uppdatering och ändring av dina personuppgifter sker utan kostnad för dig. Dock har vi rätt att ta ut en administrativ avgift eller vägra att tillmötesgå din begäran om begäran upprepas ett orimligt antal gånger, riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk.

Vi kan även neka en begäran om den medför att vi inte kan följa gällande lagar och förordningar.

För åtkomst, ändring, uppdatering eller radering av dina personuppgifter, samt vid klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till:

Cancerföreningen i Stockholm
Box 25
171 11 Solna

tel: 08-545 425 50
e-post: info@rahfo.se

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Cancerföreningens kansli förutom i följande situationer:

 • För behandling av tredje part
  Vi vidarebefordrar personuppgifter till andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning i enlighet med våra anvisningar, denna integritetspolicy samt det Personuppgiftsbiträdesavtal som är upprättat mellan Cancerföreningen och tredje part.
 • Av juridiska skäl
  För att följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet att vi följer vår integritetspolicy samt våra interna policies. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive Datainspektionen, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Ändringar

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Meddelanden om ändringar i integritetspolicyn samt tidigare integritetspolicies hittar du på www.rahfo.se/integritet/medlem/arkiv.

Version

Detta är version 1 av Cancerföreningen i Stockholms integritetspolicy för medlemmar som gäller från 2018-05-16

Här finner du vår integritetspolicy som en utskriftsvänlig pdf

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”