Radiumhemmets Forskningsfonder är Sveriges mest erfarna cancerfonder.

Cancerföreningen i Stockholm (1910) och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna arbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder och har som främsta mål att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Fonderna har ett sammanlagt kapital på cirka 2 miljarder kronor. Nya medel kommer dels via avkastning på kapitalet, dels i form av gåvor och testamenten från allmänheten.

Radiumhemmets Forskningsfonder beviljar årligen stora belopp till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. Ansökningar om forskningsmedel behandlas av vetenskapliga nämnden (Cancerföreningen) respektive forskningsnämnden (Jubileumsfonden). Beslut om forskningsmedel fattas av styrelsen i respektive fond efter förslag från respektive nämnd.

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli med lokaler på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

I vår årsberättelse för budgetåret 2020 kan du läsa om cancerforskningen vi stöder och ta del av de båda fondernas förvaltningsberättelser.

Årsberättelse 2020

Tidigare årsredovisningar hittar du i vårt arkiv


Svensk Insamlingskontroll

90_Konto_Logo_RGBBåda fonderna har 90-konton vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Svensk insamlingskontroll ser bland annat till att pengarna som samlas in genom ett 90-konto går till ändamålet utan oskäliga kostnader.


Styrdokument

Insamlingspolicy beskriver vi hur vi samlar in medel samt vad man som givare kan förvänta sig av oss.

Uppförandekoden styr hur alla intressenter inom Radiumhemmets Forskningsfonder – styrelser, forskningsnämnder, ledning och anställda – agerar när de företräder organisationen.

Jävspolicyn redogör för hur styrelser och forskningsnämnder hanterar uppkomna jävsituationer.

 

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”