Radiumhemmets Forskningsfonder är Sveriges mest erfarna cancerfonder.

Cancerföreningen i Stockholm (1910) och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (1928) är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna arbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder och har som främsta mål att stödja den patientnära cancerforskningen, i första hand i Stockholm. Fonderna har ett sammanlagt kapital på cirka 1,5 miljarder kronor. Nya medel kommer dels via avkastning på kapitalet, dels i form av gåvor och testamenten från allmänheten.

Radiumhemmets Forskningsfonder beviljar årligen stora belopp till ett brett urval av cancerforskningsprojekt. Ansökningar om forskningsmedel behandlas av vetenskapliga nämnden (Cancerföreningen) respektive forskningsnämnden (Jubileumsfonden). Beslut om forskningsmedel fattas av styrelsen i respektive fond efter förslag från respektive nämnd.

Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har gemensamt kansli med lokaler på Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Årsberättelse 2017

I vår årsberättelse för budgetåret 1 januari – 31 december 2017 kan du bland annat läsa intressanta artiklar om cancerforskning och vår förvaltningsberättelse.

Årsberättelse 2017

Tidigare årsredovisningar finner du i vårt arkiv


Svensk Insamlingskontroll

90_Konto_Logo_RGBBåda fonderna har 90-konton vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheten. Svensk insamlingskontroll ser bland annat till att pengarna som samlas in genom ett 90-konto går till ändamålet utan oskäliga kostnader.


Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

FRII-logoFonderna är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, som är en branschorganisation för de svenska organisationer som samlar in pengar hos allmänheten. FRII verkar för etisk insamling i Sverige. Nyckelord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Radiumhemmet Forskningsfonders Effektrapport 2017

Underliggande styrdokument

Insamlingspolicy

I vår insamlingspolicy beskriver vi hur vi samlar in medel samt vad givaren kan förvänta sig av oss.

Uppförandekod

Uppförandekoden är en vägledning för alla intressenter inom Radiumhemmets Forskningsfonder – styrelser, forskningsnämnder, ledning och anställda – när det gäller vilka krav som organisationen har på hur man agerar när man företräder organisationen. Koden är också en vägledning för donatorer, givare och den intresserade allmänheten, när det gäller vad man kan förvänta sig av en företrädare för Radiumhemmets Forskningsfonder.

Jävspolicy

Jävspolicyn visar hur styrelser och forskningsnämnd hanterar uppkomna jävsituationer.

Stöd livsviktig cancer­forskning

I fokus

Vi ger oss inte

Professor Anna Martling berättar om vikten att forska inom cancer

Månadens forskningsprofil

”Nya rön banar väg för mer riktad behandling”

Hej företagare

Öppna för nya genombrott
Rädda liv

Våra företagsvänner